آیا لازم است که در درمان بیماری ویتیلیگو سلول‌ها قبل از تزریق کشت داده شوند؟

درصورتی که ضایعات ویتیلیگو کم باشد، نیازی به تعداد زیاد سلول ملانوسیت و در نتیجه تکثیر آن­‌ها از طریق کشت نیست. اما در صورت وسیع بودن ضایعات ویتیلیگو  نیاز به کشت سلول­‌ها به منظور تکثیر سلول­‌ها است.