پس از تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی به زانو چه اتفاقی در مفصل می افتد؟

سلول‌های بنیادی مزانشیمی قابلیت تبدیل به بافت غضروفی را دارا می‌باشند. لذا در صورتی‌که شرایط مفصل بیش از اندازه ملتهب نباشد، این سلول‌ها پس از تزریق به داخل فضای مفصلی قادر به تکثیر و تبدیل شدن به بافت غضروفی را خواهند داشت. همین امر منجر به ایجاد لایه ی غضروفی جدید در سطح مفصلی و کاهش بهم ساییدن استخوان‌ها و ساختارهای اطراف مفصلی و در نتیجه کاهش درد بیمار خواهد شد.