سلول های بنیادی مورد استفاده در ترمیم ضایعات قلبی چگونه به دست می‌آیند؟

  1. مغز استخوان: در این روش ابتدا در منطقه مورد نظر برای نمونه‌گیری که همان استخوان لگن است مقداری ماده بی‌حسی تزریق می‌شود. سپس با استفاده از سرنگ‌های مخصوص آسپیراسیون نمونه مغز استخوان اخذ شده و برای آماده‌سازی بیشتر به آزمایشگاه ارسال می‌گردد.
  2. بافت چربی: در این روش مقداری از چربی‌های اضافه بدن در محل شکم، ران یا پهلوها با سرنگ آسپیره می‌شود.
  3. بافت قلب: در این روش بدون باز شدن قفسه سینه چند نمونه بسیار کوچک از منطقه سالمی از بافت قلبی خود بیمار با روشی مشابه آنژیوگرافی گرفته می‌شود.