اقدامات پژوهشگاه رویان در رابطه با بحران کرونا

بـه دنبـال اطلاع رسـانی عمومـی درخصوص عفونت ویروس کووید ۱۹در کشـور در تاریخ سـوم اسـفند ماه ۹۸پژوهشـگاه رویان در راسـتای رسـالت اجتماعی خود، سـریعا کمیته پیشـگیری از بیماری‌های عفونی متشـکل از مدیران بخش‌های درمانی، پشـتیبانی و حوزه ریاسـت در پژوهشـگاه تشکیل شد.
بخشـی از اقدامـات اولیـه ایـن کمیتـه اطلاع رسـانی بـه همـکاران و بیمـاران مراجعه کننـده بـه مراکـز درمـان نابـاروری و مرکـز سـلول درمانی رویـان بـود کـه بـه صـورت نصـب تراکـت و طراحی و چـاپ یک بروشـور صـورت گرفت. منبـع اصلی اطلاعـات این بروشـور و تراکت‌هـا سـایت WHOبـود.
همزمـان بـا ایـن اقدامـات، در زمینـه تشـخیص و درمـان، آزمایشـگاه تشـخیص ویـروس کرونـا و سـلول درمانی ایـن بیمـاری کارگروه‌هایـی بـا حضـور متخصصـان و اعضـاء هیئـت علمـی و پژوهشـگران داوطلـب شـکل گرفت تـا به مـدد الهی و در حـد توان گامی برداشـته شـود.
جهـت هماهنگـی و تسـیهل فعالیت‌هـای تصویب شـده طی دو هفته، جلسـات متعددی برگزار شـد و تصمیماتی برای سـیکل‌های درمانـی جدیـد بیمـاران نابارور، پیشـبرد برنامه‌های آزمایشـگاه و طرح‌های تحقیقاتی اتخـاذ گردید. از طرح‌هـای تحقیقاتی می‌توان بـه این موارد اشـاره کرد. :

  1. طراحـی کیت تشـخیص
  2. سـکانس ژنـوم ویروس‌هـای آلوده‌کننده بیمـاران ایرانی
  3. اسـتفاده از پلاسـمای خون افـراد بهبود یافته بـرای تسـهیل درمـان مبتلایان و طرح‌های سـلول درمانی

در رابطـه بـا تأمیـن فضـا و امکانـات آزمایشـگاه تشـخیص طبی ویـروس کرونـا، پژوهشـگاه رویان یک واحـد سـاختمانی به‌صورت کامـل به همـراه تجهیـزات را از بخـش پژوهشـی و آموزشـی به همراه پرسـنل در اختیار این بخـش قرار داد.

به جز کیت‌های تسـت مولکولـی تامین شـده توسـط انیسـتیتو پاسـتور، مابقـی هزینه ّ‌ها با کمک خیرین و پژوهشـگاه تامین شـده اسـت و تـا کنون بیش از ۱۲۰۰تسـت رایگان برای مراکز درمانی تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی انجام شـده اسـت.
در رابطه با سـلول درمانی پروژه‌های زیر با مشـارکت پژوهشـکده سـلول‌های بنیادی پژوهشـگاه رویان، مراکز درمانی تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی ، شـرکت سـل تک فارمد و شـرکت فناوری بنیاخته‌های رویان در حال انجام اسـت:

  • کارآزمایـی بالینـی مرحلـه یک و دو تجویز سـلولهای بنیادی مزانشـیمی بـرای درمان عـوارض ARDS عفونت ویـروس کوویدnCOVID-19) 19)
  • بررسـی ایمنـی تزریق سـلولهای کشـنده ذاتـی ( )Natural Killer Cellsفعالشـده از دهنده خویشـاوند در مبتلایـان به nCOVID-19
اقدامات پژوهشگاه رویان برای کرونا