چه معیارهایی نشان دهنده بهبودی در عملکرد قلب پس از سلول درمانی است؟

این بهبودی می‌تواند در سه دسته کلی زیر بروز پیدا کند:


  1. پیشگیری از رویدادهای نامطلوب از جمله مرگ، سکته قلبی مجدد، بستری‌های مکرر به دلیل عوارض بیماری و پیوند قلب
  2. بهبود فعالیت‌های فیزیکی،کیفیت زندگی، اثربخشی بیشتر داروها و رضایتمندی بیماران پس از درمان
  3. بهبود معیارهای پاراکلینیک شامل بررسی تصاویر قلبی در اکوکاردیوگرافی، اسکن، MRI و هم‌چنین آزمایشات خونی ویژه از جمله (pro-BNP)
بهبود عملکرد قبل بع از سل تراپی