آیا می‌توان از سلول‌های بنیادی بندناف برای درمان آرتروز زانو استفاده کرد؟

سلول‌های بنیادی جنینی بدست آمده از بند ناف نوزادان سلول‌های بسیار پرتوانی هستند که ممکن است با تکثیر بیش از اندازه منجر به ایجاد بافت‌های سرطانی شوند. لذا جهت درمان آرتروز مفصل زانو قابل استفاده نمی‌باشند.