آیا تمام بیماری‌های قلبی با سلول‌های بنیادی قابل درمان است؟

خیر. در حال حاضر بیشترین استفاده از این سلول‌ها برای بیماری‌های ایسکمیک قلب از جمله سکته قلبی و نارسائی قلبی است.

البته استفاده از سلول‌های بنیادی در بیماری‌های سکته حاد قلبی، نارسایی قلبی ایسکمیک بالغین، نارسایی قلبی دیلاته بالغین، نارسایی قلبی دیلاته اطفال، نارسایی ایسکمیک دریچه میترال، ایسکمی اندام تحتانی و تورم عروق لنفاوی (لنف ادم) در حال بررسی و انجام است.