درباره مرکز سلول درمانی رویان

مرکز سلول درمانی رویان با تکیه بر مرجعیت علمی و دانش فنی پژوهشگاه رویان و سال‌ها تجربه و تحقیق در زمینه پزشکی بازساختی در ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷ هم زمان با سـومین سـال درگذشـت دانشـمند فقید دکتر سـعید کاظمی آشـتیانی، به عنوان اولین مرکز سـلول درمانی کشـور گشـایش یافـت.
اولیـن مطالعـه بالینـی پژوهشـگاه رویـان که آغـازی بود بر فعالیـت مرکز سـلول درمانی، در سـال ۱۳۸۳ بـا هـدف اسـتفاده از سـلول‌های بنیـادی بـرای بهبـود بیمـاران مبتلا به سـکته قلبـی حاد اجرا شـد.
طی انجـام این پروژه سـه طـرح درمانی دیگر نیـز بـه فهرسـت مطالعـات بالینـی رویان افزوده شـد. افزایش مطالعـات بالینـی از چهـار بـه ده مطالعـه در پایان سـال ۱۳۸۶ و اتمام مراحل تحقیقاتی پروژه‌های پیوند سـلول‌های ملانوسـیت بـرای بیماران مبتلا بـه ویتیلیگـو و کشـت سـلول‌های بنیادی لیمبـال برای درمـان مبتلایان به نقص سـلول‌های بنیادی لیمبال، موجب شـد مسـئولان پژوهشـگاه برای تاسـیس مرکـزی جهـت ارائـه خدمـات درمانـی به بیمـاران اقدام کننـد. این امر منجر به افتتاح  مرکـز سـلول درمانـی رویـان بـا تمامـی اسـتانداردهای مـورد نیـاز از جملـه بخش کنتـرل کیفـی و اتاق‌های تمیـز شد.

ارائه خدمت درمانـی بـه بیمـاران نیازمنـد درمان، هدف والا و مسـئولیت ارزشـمند مرکز سـلول درمانی رویان اسـت.

ایـن مرکز نقطه آمال و محـل به بار نشسـتن تلاش‌های محققان رویان است.

در این مرکز طی سـال‌های گذشـته بـه ۳۰۰۰ بیمار مبتلا به بیماری پوسـتی ویتیلیگـو و ۴۰۰ مورد ضایعات پوسـتی اسکار آکنه و جوانسازی و ۵۰۰ بیمار مبتلا به مشـکلات آرتروز مفاصل خدمات ارائه شـده اسـت که این تعداد علاوه بـر بیمارانـی بوده اسـت که در جریـان مطالعات بالینـی خدمات دریافـت کرده‌اند.

نمودار زیر روند پژوهش‌ها و تحقیقات بالینی مرکز سلول درمانی رویان بین سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد:

تاریخچه سلول درمانی در رویان

در حال حاضر در این مرکز تحقیقات سلول درمانی برای ۴۰ بیماری مختلف در حال انجام است.

افتخارات و دستاوردها

بیش از ده سال است که پژوهشگاه رویان از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند، یکی از اولین تحقیقات مرکز سلول درمانی رویان که در نشریات معتبر علمی مورد توجه قرار گرفت استفاده از سلول‌های بنیادی یا سلول درمانی بیماری ویتیلیگو بود که در سال ۱۳۸۹ انجام شد، در سال‌های بعد محققان این مرکز تجربیات موفقی در درمان بیماری‌های مختلف مانند آرتروز زانو، بیماری‌های قلبی و عوارض ناشی از سکته قلبی، بیماری‌های مغز و اعصاب مثل ام.اس بدست آوردند.

در سال ۱۳۹۱ نیز این مرکز موفق به دریافت گواهینامه معتبر توف آلمان در زمینه تولید، نگهداری و فرآوری سلول‌های بنیادی و استفاده از آنها در درمان بیماری‌های مختلف و طب ترمیمی شد.

تصویر گواهینامه توف آلمان