فیبروبلاست‌های پوست چگونه تجدید می‌شوند؟

تمام سلول‌های بدن به دو صورت تجدید و جایگزین می‌شوند. تکثیر خود سلول و تمایز سلول‌های بنیادی به سلول موردنظر. در صورت از دست دادن سلول‌های فیبروبلاستی در پوست، ابتدا این سلول‌ها برای رسیدن به تعداد کافی، تکثیر می‌یابند ولی این روند تنها برای ۵ یا ۶ بار در هر سلول اتفاق می‌افتد و بعد از آن، سلول قادر به تکثیر نخواهد بود و از بین می‌رود. در چنین حالتی سلول‌های بنیادی موجود در بافت تکثیر می‌شوند تا به یک سلول جدید فیبروبلاستی تمایز یابند. سلول‌های بنیادی قادرند به تعداد زیاد تکثیر شوند و مدت‌ها طول می‌کشد تا از تکثیر باز ایستند.