در سلول درمانی آرترو زانو از چه نوع سلولی استفاده می شود؟

برای درمان استئوآرتریت یا آرتروز زانو از سلول‌های بنیادی مزانشیمی استفاده می‌شود. این سلول‌ها در بافت‌های با منشا مزودرم شامل مغز استخوان، چربی و پریوست استخوان یافت می‌شوند.

این سلول‌های بنیادی به دلیل خصوصیات ظاهری مشخص، در زیر میکروسکوپ نوری و نیز بیان مارکرهای خاص سلولی در آزمون‌هایی نظیر آزمون فلوسیتومتری قابل شناسایی هستند.

این سلول‌ها چه خواصی دارند؟

وقتی که بافت غضروفی زانو از بین می‌رود تنها راه بازسازی مجدد آن پیوند سلول‌های غضروفی به این بافت از دست رفته می باشد. از آنجایی که بدست آوردن سلول‌های غضروفی مستلزم ایجاد آسیب در بخش‌های غضروفی سالم است، پیوند سلول‌های بنیادی مزانشیمی با قابلیت تبدیل به بافت غضروفی بهترین راه جایگزین جهت ترمیم غضروف می باشد.

این سلول‌ها دارای خاصیت تکثیر و تمایز فراوانی هستند و این خاصیت آنها را تبدیل به کاندیداهای مناسبی برای درمان بیماری‌های دژنراتیو (فرسوده کننده ی بافت‌ها) نظیر بیماری استئوآتریت می‌نماید.