آیا تغذیه نقش عمده‌ای در پیدایش و یا تداوم و یا بهبود بیماری ویتیلیگو دارد؟

تاکنون از نظر علمی نقش تغذیه در این بیماری به خوبی مشخص نشده است.