آرتروز زانو چیست و چگونه باعث ایجاد درد در بیمار می گردد؟

زانو بزرگترین مفصل بدن ماست این مفصل با کمک عضلات، لیگامنت‌ها و غضروف‎های مفصلی نگهداری می‌شود؛ یکی از مهمترین اجزای مفصل زانو، غضروف مفصلی است.

اجزای اصلی مفصل زانو

غضروف زانو در اثر عوامل مختلف بیومکانیکی به مرور زمان تخریب شده و منجر به درگیر شدن سایر اجزای زانو شامل لیگامان‌ها، مینیسک‌ها (بالشتک‌های غضروفی محافظ موجود در مفصل زانو) و نهایتا استخوان‎های مجاور مفصل خواهد شد.

درگیری این اجزا منجر به احساس درد در بیمار و نهایتا کاهش حرکت بیمار می‌شوند چیزی که با نام استئوآرتریت یا آرتروز می‌شناسیم.

آرتروز